Informácie

 

 Zápisnica

z Valného zhromaždenia  vlastníkov pozemkového spoločenstva  ZBU , p.s.Prašice ,

konaného dňa 23. apríla 2017 o 14.oo hod. v tanečnej sále Kultúrneho domu obce Prašice.

 

Prítomní                            :   viď.prezenčná listina

 

Program                           : 1. Privítanie a úvod.

                                             2.Ustanovenie komisií :mandátová , návrhová , voľba zapisovateľa

                                                a overovateľov  zápisnice , voľba skrutátorov .

                                            3. Schválenie programu .

                                            4. Kontrola uznesení z roku 2016.

                                            5. Správa mandátovej komisie .

                                            6. Správa o činnosti výboru pozemkového spoločenstva za rok 2016.

                                            7. Správa o hospodárení pozemkového spoločenstva  - čerpanie rozpočtu za

                                                rok 2016 .

                                            8. Správa predsedu Dozornej rady za rok 2016 .

                                            9 .Oboznámenie s uplatnením reštitučných nárokov za nevydané nehnuteľ –

nosti  -informácie zo SPF  Nitra .

                                           10.  Ponuky na odpredaj  a kúpu podielov .

                                           11.  Výplata dividend za roky 2015 – 2016 –schvaľovanie.

                                           12.  Návrh rozpočtu na rok 2017 .

                               13.  Diskusia , rôzne  .

                                           14.  Návrh na uznesenie  .

                                           15.Schválenie uznesenia , záver .

 

 

1.Valné zhromaždenie zahájila  predsedníčka ZBU , p.s.PrašiceMgr.Lýdia Marková , ktorá privítala

    prítomných vlastníkov.Valné zhromaždenie sa bude riadiť programom, ktorý je na pozvánkach.

    Valné zhromaždenie bude viesť ing.FrantišekPaluš , poverený a schválený  výborom a dozornou

    radou  na výborovej schôdzi dňa 18. apríla 2017.

2.Ustanovenie komisií :

Mandátová  komisia :        Peter Paluš

Ing.Bystrík Hrudka

Návrhová komisia     :        Lýdia Grmanová

                                               Oľga Okšová

Overovatelia zápisnice :    Mária Rybanská

                                               Stanislav Beňo

Zapisovateľ                     :    Ján Dojčár

Skrutátori                       :     MUDr.RozáliaBarátová

                                               Jozef Kišac

                                               Jozef Naštický

Za navrhnuté komisie hlasovali všetci prítomní .

Ing.FrantišekPaluš vyzval komisie ,aby začali pracovať.

 

3.  Schválenie programu  :

     Hlasovanie prebehlo zdvihnutím hlasovacích  lístkov a program bol jednohlasne schválený .

 

4.  Kontrola plnenia uznesenia z r.2016 .

     Plnenie uznesenia prečítala Mgr.Lýdia Marková .Všetky úlohy boli splnené ,okrem predaja

štiepkovača za navrhnutú sumu  1000,00EUR.

 

5.  Správa mandátovej komisie   -prečítal Peter Paluš.

     Prezentovalo sa 169 vlastníkov  ,počtom podielu 1162444,12 m2  = 54,410 %

                                                               Počtom hlasov          2324,96         = 54,411 %

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné .

 

6. Správa o činnosti výboru pozemkového spoločenstva za rok 2016 –prečítala predsedníčka Lýdia

    Marková  , viď .príloha

 

7.  Správu o hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2016  -prečítal predseda DR  Jozef Grznár, viď .príloha 

 

8 .  Správu predsedu Dozornej rady za rok 2016  -prečítal  p.JozefGrznár.

 

9. Oboznámenie s uplatnením reštitučných nárokov za nevydané nehnuteľnosti – informácie zo SPF

    Nitra.

   Prítomných oboznámila  predsedníčka ZBU ,p.s. Mgr. Lýdia Marková.Dňa  20.apríla 2017 sa uskutoč-

nilo stretnutie preds.Mgr.Lýdie Markovej ,podpredsedu p.JánaDojčára  s ing.R.Vargomzo SPF Nitra

   ohľadom ukončenia reštitučného konania  Gn/3 a Gn/8.Materiály boli zaslané na Ministerstvo

   vnútra SR.Finančné prostriedky budú zaslané na účet ZBU ,p.s.Prašice ./tak ,ako bolo schválené na

   VZ dňa 24.apríla 2016 /

 

10.  Ponuky na odpredaj  svojich podielov podali :

        Peter Paluš , Školská 14/19 ,Nemčice

Mgr.AlenaMolčanová , Bazovského 2355/5 ,Topoľčany

Eva Hojsíková ,Bakošová 4714/3 ,Bratislava

Ing.IngridMokošová , Koceľová 948 /20 ,Bratislava

        Ladislav Duša , Švermova 1628 /22 ,Trenčín

 

11.Výplata dividend za roky 2015 – 2016 ,schvaľovanie .

      Návrh  : 0,009 EUR /m2    ,s  návrhom súhlasili všetci prítomní.Výplatu riešiť priebežne.

 

12. Návrh rozpočtu na rok 2017 prečítal p.JozefGrznár.

 

13.  Diskusia :

       Do diskusie sa prihlásil p.DojčárJ.,ktorý prečítal správu OLH p.FrantiškaPešlu /ospr.PN /

                                 Ťažba dreva

      Predpis za desaťročie                                       4212 m3

      Ťažba za rok 2016                                                221 m3

      Vyťažené od začiat.platnosti plánu                 1489 m3

      Zostáva                                                                 2723 m3

      Plán ťažby na rok 2017- 2019                             660 m3

      Do ďalšieho desaťročia prejde                         2063m3

P.JaromírOkša sa vo svojom diskusnom príspevku zameral na začiatky   Združenia  /prínos prvého predsedu p.Kuchara Víťazoslava/,vyjadril sa aj k problematike ťažby dreva v roku 1998.

P.JozefKišac ,1.mája 217  vyjadril svoje stanovisko  k 3 problémom ,o ktorých sa aj hlasovalo :

a/ aby Mária Mališová  nemohla nikdy vykonávať žiadnu funkciu v ZBU , p.s.Prašice

b/ odvolanie Petra Paluša ,člena DR

c/ aby členovia  zodpovední za nákup a predaj auta ROS a štiepkovača dorovnali rozdiel

 

Hlasovalo sa zdvihnutím hlasovacích lístkov , aby sa tieto požiadavky   neuviedli  do Uznesenia :

a/aby Mária Mališová nemohla nikdy vykonávať  žiadnu funkciu v ZBU ,p.s.Prašice

    proti                        : 125,9 hlasov

    zdržali sa                :  125,61 hlasov

    za                            : 2073,45 hlasov

b/Odvolanie  Petra Paluša ,člena DR

    proti                       :  110 hlasov

    zdržalo sa              :    79,9 hlasov

    za                            : 2135,06 hlasov

c/ vrátiť rozdiel za auto a štiepkovač

   proti                        :       0 hlasov

   zdržali sa                :      30,5 hlasov

   za                             : 2294,46 hlasov

 

14. Návrh na uznesenie :

      Proti                    : 0 hlasov

      zdržali sa            : 30,5 hlasov           =   0, 71 %

     za                         : 2294,46 hlasov     = 53,7  %

 

15. Schválenie uznesenia     :

     Uznesenie bolo prijaté               :

     Všetkých hlasov                           : 4272,890    hlasov           = 100 %

    Prítomných                                    : 2324,96      hlasov           =54,41 %

    Zdržali sa                                        :     30,50       hlasov           =   0,71 %

    Za uznesenie                               : 2294,46 hlasov                  =53,70 %

 

Záver :

Predsedníčka Mgr.Lýdia Marková  poďakovala za vysokú účasť ,vyjadrila spokojnosť za kultúrny

priebeh  Valného zhromaždenia  a zhromaždenie ukončila .

 

 

 

V Prašiciach  23.apríla 2017 

Viac...