Slovník pojmov

Urbariát

 Povinnosťou vedenia urbariátu je hospodáriť tak, aby podielnici mali čo najvyššie výnosy, čo znamená, že musí myslieť aj na zveľaďovanie majetku. Urbariát sa musí starať nielen o momentálny zisk. Tisíce ľudí na Slovensku vlastnia časť lesa, pasienku alebo budovy, ktorá patrila pôvodným urbariátom - pozemkovým spoločenstvám. Podľa údajov ministerstva pôdohospodárstva u nás samostatne hospodári okolo 2800 pozemkových spoločenstiev. Ich celkový počet je však o čosi vyšší, viaceré svoj majetok prenajímajú. Podstatou pozemkových spoločenstiev je združovať spolumajiteľov lesa, pôdy, vodných plôch, ktorí vedia, akú výmeru vlastnia, ale nevedia, kde sa ich časť nachádza. Zistiť konkrétne, ktoré stromy podielnikovi patria, je nemožné. Podielové spoluvlastníctvo je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť. Najmenšia časť pozemku, ktorú môže podielnik vlastniť, je

2000 m2. V prípade smrti podielnika sa jeho časť automaticky dedí na potomkov. Ak potomkov nemá, podielnikom sa stáva štát.

Urbariáty sú spoločenstvá podielnikov, ktorí si volia svojich predstaviteľov. Urbariát môže prenajímať lesný pozemok a má hospodáriť tak, aby podielnici mali čo najvyššie výnosy.
vlastnia podiel z domov, pasienkov, vôd a lesov. Aký je rozdiel medzi spoločenstvami s právnou subjektivitou a bez nej? "V spoločnosti bez právnej subjektivity sú spoločníci, ktorí majú rovnaké práva a povinnosti a konajú rovnocenne za spoločenstvo. Spoločnosť s právnou subjektivitou má členov-podielnikov, ktorí majú práva a povinnosti k právnemu subjektu - pozemkovému spoločenstvu, ktoré prostredníctvom svojich orgánov vystupuje navonok." Musí sa spoločenstvo o majetok starať a ako? "Jeho povinnosťou je starať sa o majetok a zveľaďovať ho. Napríklad v lese môže ťažiť drevo alebo ho prenajať poľovníkom, alebo štátnym lesom. Rovnako je to aj s pôdou. Výnos si členovia rozdelia medzi sebou na základe podielov, ktoré z majetku majú." Každý podielnik má za každý podiel jeden hlas. " Môže člen spoločenstva predať svoj podiel? "Áno, ale právo na kúpu majú ostatní podielnici a jeho rodina a až keď odmietnu oni, môže ponúknuť majetok ostatným. Treba si však uvedomiť, že ak je súčasťou majetku spoločenstva aj hospodárska budova, traktor, les a pasienok a predávajúci vlastní jednu stotinu, predáva stotinu budovy, traktora, lesa a pasienku. Nemôže si vybrať, že chce predať len stotinu z pasienku." Aké sú ešte práva podielnikov? "Na valnom zhromaždení schvaľujú zmluvu o založení a stanovy vrátane ich zmien. Majú právo rozhodovať o hospodárení spoločenstva, schvaľovať ročnú účtovnú závierku a rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty. Rovnako majú právo rozhodovať o zániku spoločenstva, kde je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny." Aké sú povinnosti podielnikov? "Starať sa o svoj majetok. Nebyť pasívny a zaujímať sa o činnosť spoločenstva, poprípade kontrolovať vedenie." 

 

Občiansky zákonník ustanovuje, že ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo. Toto neplatí len v tom prípade, ak spoluvlastník svoj podiel prevádza blízkej osobe, teda napríklad dieťaťu, súrodencovi, manželovi, rodičovi. Ak spoluvlastník nerešpektoval zákonné predkupné právo a svoj podiel previedol na inú než blízku osobu bez toho, aby ho najskôr ponúkol ostatným spoluvlastníkom, je právny úkon, na základe ktorého došlo k prevodu spoluvlastníckeho podielu, relatívne neplatný, čo znamená, že oprávnení spoluvlastníci sa môžu obrátiť na súd.